ราชกิจจาฯประกาศข้อยกเว้นห้ามรถบรรทุก6ล้อ 4ล้อ 10ล้อขึ้นไป เข้ากทม.ช่วงเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่า ด้วยยกเว้น การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับลงวันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/general/news-460194


จำนวนผู้อ่าน: 75

06 พฤษภาคม 2020