สินเชื่อเสริมพลังฐานราก: เปิดเงื่อนไข-วิธีสมัครกู้เงิน ธ.ออมสิน

เปิดเงื่อนไข และวิธีสมัครกู้เงิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” หลังจาก ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยยังมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่ราว 1.8 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสิน จึงได้ปรับปรุงโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งทำให้มีหลักเกณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จะปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท ต่อราย โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตรา 0.35% ต่อเดือน (flat rate) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี และไม่ต้องชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย ในช่วง 6 เดือนแรก

เงื่อนไขกู้เงิน

ใครมีสิทธิ์กู้บ้าง: ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

วัถตุประสงค์ของการกู้เงิน: เพื่อดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ

วงเงินกู้: สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ: สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

การชำระหนี้: ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

หลักประกัน: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีสมัครขอสินเชื่อพลังฐานราก

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

1. สำหรับ ผู้ประกอบการรายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

2. สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-521448


จำนวนผู้อ่าน: 15

15 กันยายน 2020