“การบินพลเรือน” ออกเกณฑ์คัด “ผอ.ใหม่” “จุฬา สุขมานพ” ขอชิงเก้าอี้อีกสมัย

คมนาคมออกสเปกคัดสรร “บิ๊กการบินพลเรือน” คนใหม่ หลัง “จุฬา สุขมานพ” ครบวาระ ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.กพท.) ระบุให้คณะกรรมการกำกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก ผอ.กพท.ขึ้นมา 1 ชุด ประกอบไปด้วยกรรมการ 5 คน

โดยให้มาจากคณะกรรมการกำกับฯ 2 คน, ผู้แทนจากคณะกรรมการการบินพลเรือน 1 คน, ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 1 คน และให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กพท.เป็นเลขานุการ

จุฬา สุขมานพ

จุฬา สุขมานพ

@เปิดสเปกคุณสมบัติ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผอ. กพท. ประกอบด้วย 1.มีสัญชาติไทย 2.อายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี 3.สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 4.ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้ เป็นบุคคลล้มละลายหรือล้มละลายทุจริต, เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ, เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่ถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือกระทำการโดยประมาท

เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนทุกด้าน ,เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่พ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งไม่ร้อยกว่า 2 ปี

เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งตาบบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

5. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบินและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านกิจการการบินพลเรือนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผอ.กพท. ยังต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่าที่คณะอนุกรรมการกำหนด

โดย ผอ.กพท.จะมีวาระในตำแหน่ง 4 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (8 ปี) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน และประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

@”จุฬา” ชิงชัยต่ออีกวาระ

ด้านนายจุฬา สุขมานพ ผอ.กพท. กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ประกาศดังกล่าวไม่ได้ออกล่าช้า เพราะมีนัยยะอะไร แต่เนื่องจากประกาศดังกล่าวไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลทางกฎหมายต่อประชาชน จึงทำให้ออกล่าช้า

ส่วนตัวเองก็กำลังจะครบวาระการเป็น ผอ.กพท.ในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ คาดว่าจะลงสมัครเพื่อเป็น ผอ.กพท. อีกวาระหนึ่งแน่นอน แต่ในขณะที่มีรอยต่อของการบังคับใช้ประกาศฉบับใหม่ คณะกรรมการกำกับฯที่มี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานจะต้องมีการจัดประชุมเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป ไปพลางก่อนหรือไม่นั้น ไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการกำกับดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็น ผอ.กพท.

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-521644


จำนวนผู้อ่าน: 378

15 กันยายน 2020