ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
1.การดูแลตรวจสอบทั่วไป
สายไฟฟ้า
ให้สังเกตดูฉนวน สี รอยแตก อุณหภูมิ หากผิดปกติควรเปลี่ยนใหม่
เซอร์กิดเบรคเกอร์
ให้ใช้หลังมือ และดูอุณหภูมิ หากสูงผิดปกติก็ควรตรวจแก้ไข
ขั้วต่อสาย
ให้ใช้หลังมือและดูอุณหภูมิตัวเบรกเกอร์ หรือใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบใช้แสง หากผิดปกติก็ควรขันให้แน่น และตรวจสายไฟฟ้าที่ใช้งานรวมทั้งพิกัดโหลด

ระบบระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้อง หากสูงเกินปกติให้หาทางระบายอากาศออก หรือใช้เครื่องปรับอากาศ
ตรวจแบตเตอรี่
โดยทดสอบกดปุ่มทดสอบสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และทดลองสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้ภายใน 30 วินาที รวมถึงตรวจดูระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ดูชั่วโมงทำงานของอุปกรณ์
เป็นการตรวจดูว่าชั่วโมงทำงานครบตามกำหนดการบำรุงรักษาแล้วหรือไม่
2. การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ
-ทดสอบกลไกการทริบ
-ทำความสะอาด
-ร่องรอยของความร้อน
-การต่อหรือขั้วต่อโดยดูการเปลี่ยนสี
-การตั้งค่าของ trip unit
ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด MDB
-ฝาปิดเปิดหลวมหรือความเสียหาย
-หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงานต่าง ๆ ใช้ได้หรือไม่
-มิเตอร์ อุปกรณ์เครื่องวัดต่าง ๆ ใช้งานได้หรือไม่
-Busbar สายชำรุดหรือไม่
-สายดิน ระบบการต่อลงดิน
-สิ่งกีดขวางพื้นที่ว่างในการปฏิบัติงาน
-ควรมีที่ว่างในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอห่างจากกำแพง 1.05 ม.กรณีมีตู้เมน 1 ตู้
-ควรมีที่ว่างในการปฏิบัติงานห่างกันประมาณ 1.20 ม. กรณีมีตู้เมน 2 ตู้
-ต้องมีทางเข้าอย่างน้อย 1 ทาง กว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 ม. และสูง มากกว่า
หรือเท่ากับ 2.00 ม.
-ต้องมีทางเข้าอย่างน้อย 2 ทางในกรณีตู้เมนค่อนข้างกว้าง ประมาณ 1.80 ม. เพราะ
ถ้ามีทางเข้าทางเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

-ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องเพียงพอสำหรับการเปิดประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90
องศาในทุกกรณี
-ระยะห่างระหว่างแผงสวิตซ์แรงต่ำกับเพดาน ในกรณีเพดานทนไฟมากกว่า 0.60 ม.
ในกรณีเพดานไม่ทนไดมากกว่า 0.90 ม.
แผงย่อย
-ฝาปิดเปิดหลวมหรือความเสียหาย
-ตรวจขันขั้วต่อสายให้แน่นเสมอ
-Busbar สาย ชำรุด หรือมีรอยบาด มีรอยArc
-สายดิน ระบบการต่อลงดิน ถูกต้องหรือไม่
-ความร้อน การระบายอากาศ
-สิ่งกีดขวาง พื้นที่ว่างในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 ม.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-หลอดไฟ อุปกรณ์เครื่องวัดของControl Panel
-อุปกรณ์ป้องกันขั้วต่อต่าง ๆ
-สายดิน ระบบการต่อลงดิน ถูกต้องหรือไม่
-น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำหล่อเย็น
-กรองอากาศ สายพาน ซีลยางต่าง ๆ
-สิ่งกีดขวาง ระบบระบายอากาศ
-แบตเตอรี่ และชาร์จเจอร์

ที่มา : www.moro.co.th


จำนวนผู้อ่าน: 3374

22 กันยายน 2017